Statut


STATUTUL FEDERATIEI PATRONILOR BIHOR

APROBAT IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 29.01.2014

Adunarea Generala a Federatiei Patronilor Bihor, convocata in sedinta extraordinara pentru data de 29 ianuarie 2014, a adoptat cu unanimitate de voturi, modificarea statutului Federatiei Patronilor Bihor, aprobat in cadrul Adunarii Generale din 15 noimebrie 2001. Conform noului statut Federatia Patronilor Bihor se constituie si se organizeaza in baza dispozitiilor Legii patronatelor nr. 356 din 12 iulie 2001 si a Decretului nr. 31/1954, dobandind personatitate juridica prin sentinta civila nr. 88/1991.

CAPITOLUL I
Denumirea, sediul si temeiul juridic
Art.1 Denumirea organizatiei este FEDERATIA PATRONILOR BIHOR. Denumirea prescurtata este F.P.B.
Art. 2 Sediul FPB este in Oradea, str. P-ta Independentei, nr. 39-41, Cetatea Oradea, Corp C, etaj 2.
Art. 3 Federatia se constituie si se organizeaza in baza dispozitiilor Legii nr. 356 din 12 iulie 2001 a Decretului nr. 31/1954, prin sentinta civila nr.88/1991 a dobandit personalitate juridica.

CAPITOLUL II
Dispozitii generale
Art. 4 Federatia Patronilor se constituie prin libera asociere a patronilor, prin adeziune la statutul sau a persoanelor juridice, indiferent de natura capitalului, precum si a reprezentantilor societatior comerciale si a organizatiilor economice straine, autorizate sa functioneze, in Romania, care isi desfasoara activitatea in judetul Bihor.
Art. 5 Federatia Patronilor Bihor este o organizatie autonoma, neguvernamentala si apolitica.
Art. 6 Prezentul statut stabileste conditiiie necesare pentru membrii, organele de conducere si control, precum si atributille lor.

CAPITOLUL III
Scopul si obiectul de activitate
Art. 7 Federatia Patronilor desfasoara urmatoarele activitati:
1. Promoveaza interesele patronilor in domeniul economic si social, in conditiiie economiei de piata, prin participarea ca partener la negocierea contractelor colective de munca, la asanarea conflictelor sociale si asigurarea egalitatii de sanse intreprinzatorilor.
2. Reprezinta si apara interesele legitime ale membrilor sai, utilizand mijioacele legale, fata de organele de stat si tertele persoane.
3. Editeaza ziare, reviste si carti; organizeaza cursuri de management precum si cursuri de formare si instruire profesionala.
4. Poate desfasura activitati economice proprii.
5. Actioneaza ca partener reprezentativ la negocierea contractelor colective de munca, la medierea litigiior de munca sau a altor probleme ce apar in relatiile sociale dintre patroni si salariati si participa la solutionarea conflictelor dintre firmele membre.
6. Promoveaza legalitatea si corectitudinea profesionala in activitatile economice si relatiile dintre membrii sai, intervine la organele in cauza pentru promovarea unor politici economice, fiscale, comerciale, judiciare, vamale si salariale corecte, precum si pentru combaterea concurentei neloiale.
7. Asigura membrilor sai consultatii, asistenta si expertiza in domeniul economic, social, comercial, fiscal si juridic, contribuind la fundamentarea deciziilor membrilor sai in activitatea lor patronala.
8. Reprezinta si apara interesele membrilor sai in organizatiile si organismele nationale si internationale similare cu care incheie colaborari si la care se poate afilia.
9. Ofera membrilor posibilitatea de a obtine credite si finantari, de a intocmi proiecte, de a concepe programe in acest sens colaborand cu diferite organisme si banci care ofera astfel de servicii.
10. Pastreaza o legatura permanenta cu celelalte asociatii patronale din judetul Bihor oferind totodata membrilor, noi oportunitati de afaceri.
11. Poate initia unele proiecte de legi si modificari de legi, avand ca obiect reglementarea exercitarii drepturilor membrilor Federatiei, colaborand in acest sens cu parlamentarii din judetul Bihor dar si din alte judete inclusiv municipiul Bucuresti.

CAPITOLUL IV
Membrii Federatiei
Art. 8 Se pot afilia la Federatia Patronilor Bihor, prin adeziune la statutul acesteia, persoanele juridice din sectorul privat al judetului Bihor, cuprinzand societati comerciale, persoanele fizice autorizate si persoane juridice cu caracter nepatrimonial care desfasoara activitati comerciale, precum si reprezentanti ai societatilor comerciale si organizatiior economice straine autorizate sa functioneze in Romania sau asimilate acestora si persoanele fizice autorizate.
Art. 9 Calitatea de membru al Federatiei se obtine pe baza unei cereri scrise si plata taxei de inscriere si a cotizatiei stabilite de Colegiul Permanent.
Art. 10 Calitatea de membru se pierde odata cu incetarea conditilior prevazute la art. 4, art. 5, art. 8, prin neplata taxelor si cotizatiillor pe o perioada mai mare de 6 luni, in urma unor actiuni ilegale intreprinse de acestia sau prin retragerea din initiativa proprie. De asemenea se pierde odata cu incetarea existentei persoanei juridice membra.
Art. 11 Fiecare membru al Federatiei are dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale, drept care se exercita prin persoanele imputernicite legal.

CAPITOLUL V
Structura si atributille organelor de conducere si de control

Art. 12 Forurile de conducere si control ale Federatiel sunt urmatoarele:

– Adunarea Generala a membrilor
– Colegiul Permanent
– Comitetul Director
– Presedintele

Art. 13 Adunarea Generala
1. Adunarea Generala a membrilor poate fi ordinara sau extraordinara. Cea ordinara se convoaca odata pe an si este legal constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor. Adunarile generale sunt conduse de catre un presedinte de sedinta ales prin vot la inceputui fiecarei sedinte.
2. Adunarea Generala are urmatoareie atributii:
a) adopta si modifica statutul Federatiei;
b) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli;
c) stabileste numarul si alege membrii Colegiului Permanent si ai Comisiei de cenzori, pe care ii si revoca;
d) alege Presedintele Federatiei;
e) analizeaza si aproba raportul de activitate al Colegiului Permanent, bilantul si darea de seama contabila anuala si raportul comisiei de cenzori;

3. Adunarea Generala ordinara poate fi convocata de presedinte sau de 1/5 parte din membrii Federatiei.
4. Drept de vot la Adunarea Generala au membrii care si-au platit cotizatia pe ultimele 6 luni.
5. La prima convocare, Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din membrii cotizanti. Daca nu este intrunit cvorumul de prezenta, Adunarea Generala este de drept convocate. În termen de 5 zile cu aceeasi ordine de zi, cand hotararile vor putea fi luate indiferent de numarui de membrii prezenti cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti.
6. Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata la cererea a 1/3 parte din Colegiui Permanent sau a presedintelui.
7. Adunarea Generala ordinara se convoaca cu 15 zile inainte iar cea extraordinara cu 7 zile inainte de data tinerii sedintei, prin publicitate media sau mijloace de comunicare electronica.
8. Materialele ce urmeaza a fi discutate in Adunarea Generala se vor putea consulta la sediul Federatiei , cu 5 zile inainte de data pentru care a fost convocata.

Art. 14 Colegiul Permanent
1. Colegiul Permanent este organul colectiv de conducere al Federatiei Patronilor Bihor, acesta putand lua decizii in numele organizatiei.
2. Acesta este format din maxim 21 membrii alesi pe perioada de 4 ani.
3. Dintre membrii Colegiului Permanent, la prima sedinta, va fi ales Comitetul Director, format din 11 membri, la propunerea Presedintelui.
4. Colegiul Permanent se intruneste cel putin o data pe trimestru, hotararile sale sunt valabile daca au fost luate cu majoritatea voturilor membrilor. Colegiul Permanent raspunde in fata Adunarii Generale pentru toata activitatea sa si de respectarea dispozitillor legale privind administrarea mijioacelor materiale si banesti ale Federatiei.

5. Colegiul Permanent are urmatoarele atributiuni:
a) asigura respectarea statutului si ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale, urmareste realizarea strategiei generale stabilita de aceasta;
b) convoaca Adunarea Generala,
c) stabileste strategia de dezvoltare, organizeaza comisiile de specialitate;
d) aproba afilierea la organizatii patronale judetene ,regionale, si de reprezentare nationala, precum si la organizatii cu reprezentare internationala;
e) stabileste cuantumul cotizatiei lunare si a taxei de inscriere;
f) stabileste modul in care sunt administrate mijloacele materiale si banesti ale Federatiei;
g) convoaca Adunarea Generala Extraordinara ori de cite ori este nevoie.

Art. 15 Comitetul Director
1. Comitetul Director asigura conducerea operativa a FPB;
2. Este format din 11 membri, alesi din randurile Colegiului Permanent;
3. Are urmatoarele atributiuni:
a) Aproba inscrierea de noi membrii si retragerea membrilor la cerere, hotaraste excluderea membrilor care nu au respectat Statutul Federatiei Patronilor Bihor,
b) Alege vicepresedintii Federatiei Patronilor Bihor,
c) Coordoneaza si controleaza activitatea economica si administrativa a FPB, stabilind in acest sens responsabilitatile fiecarui vicepresedinte, respectiv a fiecarei comisii,
d) Aproba conventii si protocoale de colaborare cu organizatii patronale judetene, nationale sau internationale,
e) Aproba constituirea de colective interdisciplinare de specialisti si experti, folositi pe baza de conventie,
f) Aproba preturile pentru prestatiile si publicatiile Federatiei, precum si facilitatile acordate membrilor in procurarea acestora
g) Aproba Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Federatiei;
h) Rezolva orice alte probleme privind activitatea curenta a Federatiei Patronilor Bihor in conformitate cu prevederile statutului si cu hotararile Adunarii Generale, respectand dispozitiile legale in vigoare;

Art. 16 Presedintele
1. Presedintele Federatiei Patronilor Bihor este ales de catre Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani, de catre membrii care si-au platit cotizatia pe ultimele 6 luni.
2. Presedintele are urmatoarele atributii:
a) are drept de semnatura si dispozitie in gestionarea fondurilor Federatiei, conform imputernicirii date de Comitetul Director;
b) reprezinta sau numeste reprezentantii Federatiei: in justitie, fata de autoritati si terti, persoane juridice sau fizice, interne sau internationale, conform imputernicirii date de Comitetul Director;
c) urmareste indeplinirea atributiilor personalului angajat;
d) asigura conducerea curenta a Federatiei si raspunde de activitatea sa in fata Adunarii Generale si a Colegiului Permanent.
e) convoaca Colegiul Permanent de cate ori este necesar;
f) reprezinta si angajeaza Federatia in raport cu organele Administratiei de stat si Administratiei locale, precum si in relatiile cu alte organizatii patronale, sociale, politice si economice legal constituite, din tara si strainatate, conform mandatului dat de Comitetul Director;
g) in cazuri de urgenta poate sa semneze acte si sa aiba interventii in scopul apararii intereselor generale ale membrilor, asociatiilor profesionale si organizatiilor patronale componente ale Federatiei Patronilor Bihor, cu conditia ratificarii ulterioare a acestora de catre Comitetul Director.

Art. 17 Comisia de cenzori
Comisia de cenzori este formata din 3 membrii alesi de catre Adunarea Generala, pe o perioada de 4 ani, unul dintre membrii fiind presedintele comisiei. Are urmatoarele atributii:
a) supravegheaza si verifica activitatea financiara a Federatiei si gestiunea patrimoniului acesteia,
b) verifica cel putin o data pe luna activitatea financiara a Federatiei, intocmind procesele verbale de verificare pe care le prezinta Colegiul Permanent, pentru a propune masurile necesare pentru buna functionare a activitatii Federatiei;
c) este obligata ca atunci cand constata nereguli in administrarea Federatiei, sa propuna luarea masurilor necesare pentru stabilirea raspunderilor si recuperarea pagubelor in conditiile legii si sa urmareasca luarea acestor masuri.

 

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

Art. 18 Federatia Patronilor Bihor se poate dizolva sau lichida prin hotararea Adunarii Generale sau prin hotarare judecatoreasca,
Art. 19 Sursele de finantare ale Federatiei sunt cotizatille membrilor, taxe, tarife, comisioane, sponsorizari si donatii legale. Taxele de transcriere si cuantumul cotizatiei lunare se stabilesc de catre Colegiul Permanent. Mai pot constitui surse de finantare subventiile, veniturile din desfasurarea de manifestari culturale, sportive si de agrement, prestari servicii, dobanzi, precum si sumele rezultate in urma activitatilor economice proprii.
Art. 20 Statutul Federatiei Patronilor Bihor a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale din 24.09.1991, iar prezentul statut a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale din 29.01.2014.